ném vào đầu trong Tiếng Anh là gì?

ném vào đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném vào đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ném vào đầu

    to throw (something) at someone’s head