ném là là mặt đất trong Tiếng Anh là gì?

ném là là mặt đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném là là mặt đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném là là mặt đất

    * ngđtừ

    skim