ném phịch trong Tiếng Anh là gì?

ném phịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném phịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném phịch

    * ngđtừ

    slam