lộ trong Tiếng Anh là gì?

lộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lộ

  road; street; to come out; to be discovered

  bí mật đã bị lộ the secret is out

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lộ

  * noun

  road; street

  đại lộ: avenue; boulevard

  * verb

  to come out; to burst forth

  tiết lộ: to disclose

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lộ

  (1) street, road; (2) to come out, divulge, disclose, reveal