lộ xỉ trong Tiếng Anh là gì?

lộ xỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ xỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ xỉ

    show one's teeth and gums

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lộ xỉ

    show one’s teeth and gums