lộ xuất trong Tiếng Anh là gì?

lộ xuất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ xuất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ xuất

    emerge, surface