lộ trình chiến thuật trong Tiếng Anh là gì?

lộ trình chiến thuật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ trình chiến thuật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ trình chiến thuật

    tactical road