lộ bí mật trong Tiếng Anh là gì?

lộ bí mật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ bí mật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ bí mật

    to let out a secret; to reveal a secret