lộ việc trong Tiếng Anh là gì?

lộ việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ việc

    expose a matter