lộ ra ngoài trong Tiếng Anh là gì?

lộ ra ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ ra ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ ra ngoài

    * thngữ

    to get out