lộ quân trong Tiếng Anh là gì?

lộ quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ quân

    route army