lộ trình an toàn trong Tiếng Anh là gì?

lộ trình an toàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ trình an toàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ trình an toàn

    safe route of march