lộ thiên trong Tiếng Anh là gì?

lộ thiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ thiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ thiên

    outdoor; open-air; open-cast

    mỏ lộ thiên open-cast mine

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lộ thiên

    outdoor, open-air, open-cast