lộ mục tiêu trong Tiếng Anh là gì?

lộ mục tiêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ mục tiêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ mục tiêu

    expose objective or target