lộ quân dã chiến trong Tiếng Anh là gì?

lộ quân dã chiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ quân dã chiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ quân dã chiến

    field army