lộ miên trong Tiếng Anh là gì?

lộ miên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ miên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ miên

    sleep in the open air