lộ đồ trong Tiếng Anh là gì?

lộ đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ đồ

    road - way, path; road map

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lộ đồ

    roadmap, plan (for doing something)