lộ lộ trong Tiếng Anh là gì?

lộ lộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ lộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ lộ

    exposed, apparent