lộ trình di tản trong Tiếng Anh là gì?

lộ trình di tản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ trình di tản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ trình di tản

    evacuation route