lộ tẩm trong Tiếng Anh là gì?

lộ tẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộ tẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộ tẩm

    bedroom of the king