giày xăng đan trong Tiếng Anh là gì?

giày xăng đan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày xăng đan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày xăng đan

    sandals