giày đạp trong Tiếng Anh là gì?

giày đạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày đạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày đạp

    trample down

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày đạp

    trample down