giày guốc trong Tiếng Anh là gì?

giày guốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày guốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày guốc

    * dtừ

    patten