giày cỏ trong Tiếng Anh là gì?

giày cỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày cỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày cỏ

    * dtừ

    straw sandals