giày vải trong Tiếng Anh là gì?

giày vải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày vải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày vải

    canvas shoe, tennis shoe, sneakers (mỹ)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày vải

    canvas shoe, tennis shoe, sneakers