giày da trong Tiếng Anh là gì?

giày da trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày da sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày da

    * dtừ

    leather shoes

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày da

    leather shoes