giày hạ trong Tiếng Anh là gì?

giày hạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày hạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày hạ

    * dtừ

    slipper, babouche