giày cao cổ trong Tiếng Anh là gì?

giày cao cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày cao cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày cao cổ

    half-boot

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giày cao cổ

    Half-boot

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày cao cổ

    half-boot