giày trượt băng trong Tiếng Anh là gì?

giày trượt băng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày trượt băng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày trượt băng

    ice-skate; roller-skate