giày xéo trong Tiếng Anh là gì?

giày xéo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày xéo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày xéo

    trample upon

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giày xéo

    Trample upon

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày xéo

    trample upon