giày ta trong Tiếng Anh là gì?

giày ta trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày ta sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày ta

    vietnamese slipper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày ta

    Vietnamese slipper