giày ủng trong Tiếng Anh là gì?

giày ủng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày ủng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày ủng

    * dtừ

    jackboot