giày ba ta trong Tiếng Anh là gì?

giày ba ta trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày ba ta sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày ba ta

    tennis shoes, sneakers