giày tây trong Tiếng Anh là gì?

giày tây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày tây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày tây

    european-style shoe

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày tây

    European-style shoe