giày bốt trong Tiếng Anh là gì?

giày bốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày bốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày bốt

    boot

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giày bốt

    Boot

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày bốt

    boot