giày bao trong Tiếng Anh là gì?

giày bao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày bao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày bao

    * dtừ

    overshoe