giày dép trong Tiếng Anh là gì?

giày dép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày dép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày dép

    (nói chung) footgear; footwear

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giày dép

    Foot-wear

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giày dép

    footwear