giày khổ trong Tiếng Anh là gì?

giày khổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày khổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày khổ

    upset; torment

    đừng tự giày khổ mình don't be upsetting yourself