giày có buộc dây trong Tiếng Anh là gì?

giày có buộc dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giày có buộc dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giày có buộc dây

    * dtừ

    lace-ups