già tay trong Tiếng Anh là gì?

già tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • già tay

  a little in excess

  canh mặn vì bỏ muối già tay the soup is too salty because of a little salt in excess

  bón phân già tay một tí, đất này bạt màu lắm as this soil is too improverished, one should mature it a little in excess

  be firm (with somebody)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • già tay

  A little in excess

  canh mặn vì bỏ muối già tay: The soup is too salty because of a little salt in excess

  Bón phân già tay một tí, đất này bạt màu lắm: As this soil is too improverished, one should mature it a little in excess

  Be firm (with somebody)