già họng trong Tiếng Anh là gì?

già họng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già họng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già họng

    như già mồm

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • già họng

    như già mồm