già làng trong Tiếng Anh là gì?

già làng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già làng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già làng

    village patriarch

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • già làng

    Village patriarch

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già làng

    village patriarch