già cốc đế trong Tiếng Anh là gì?

già cốc đế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già cốc đế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già cốc đế

    xem cốc đế