già khụ trong Tiếng Anh là gì?

già khụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già khụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già khụ

    như già khọm

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • già khụ

    như già khọm