già còn thích chơi trống bỏi trong Tiếng Anh là gì?

già còn thích chơi trống bỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già còn thích chơi trống bỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già còn thích chơi trống bỏi

    * thngữ

    to rob the cradle