già khằn trong Tiếng Anh là gì?

già khằn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già khằn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già khằn

    old and shrivelled

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già khằn

    old and shriveled