già ốm trong Tiếng Anh là gì?

già ốm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già ốm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già ốm

    old and ill