già néo đứt dây trong Tiếng Anh là gì?

già néo đứt dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già néo đứt dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già néo đứt dây

    everything has its breaking point; the last straw breaks the camel's back; the last drop makes the cup run over

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già néo đứt dây

    everything has its breaking point, the last