già lão trong Tiếng Anh là gì?

già lão trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già lão sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già lão

    very old

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già lão

    very old