già miệng trong Tiếng Anh là gì?

già miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già miệng

    talk back, argue back, be loudmouthed